ระบบบริการและคุณภาพ

 

 

 

The service beyond expectations

 

คุณภาพและการบริการ                                                                                                                                                                               

เพื่อให้แน่ใจว่า บริเวณภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้างจะปราศจากปลวก แมลง และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ที่จะเป็นสาเหตุของความเสียหายการเกิดโรคตลอดจนการปนเปื้อนลงสู่อาหารและผลิตภัณฑ์ และยังส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน สุขอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง


จุดเด่นของบริการ คืออะไร

·  การให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ามุ่งหวัง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

·  ความสามารถในการให้บริการที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และ การให้คำแนะนำ และปรึกษาที่ชัดเจน

·  อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ให้บริการ อยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสม สะอาด ทันสมัย

·  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้รับการอบรม ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ที่ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือ อย่างสม่ำเสมอ

·  เจ้าหน้าที่บริการมีความตั้งใจ เอาใจใส่ และพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าทันที รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่รวดเร็วทันใจ

·  เจ้าหน้าที่บริการ มีความรู้ และประสบการณ์ ทักษะสำหรับการให้บริการ เอาใจใส่ถึงความต้องการของลูกค้า

 

 

มาตรฐานด้านบริการ

·  ผู้ให้บริการมีโปรแกรมการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการอนุมัติจากบริษัท

·  ผู้ให้บริการมีการตรวจสอบพื้นที่ที่ให้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วน ทุกครั้งที่ให้บริการ 

·  ผู้ให้บริการต้องกำหนดวัน และเวลาที่แน่นอนของแต่ละเดือนสำหรับที่จะให้บริการ (สำหรับโปรแกรมที่จะใช้บริการ)

·  ผู้ให้บริการต้องแต่งกายอยู่ในเครื่องแบบที่เรียบร้อย

·  ผู้ให้บริการต้องแสดงหลักฐานที่ถูกต้องแสดงถึงการเป็นพนักงานของบริษัท

·  ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมใบแจ้งการบริการ และรายละเอียดการเก็บเงินอย่างละเอียด และถูกต้อง ทุกครั้งที่ติดต่อ

·  ผู้ให้บริการต้องใช้สารป้องกัน กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

·  ผู้ให้บริการต้องจัดทำรายงานการให้บริการทุกๆ ครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

·  ผู้บริการให้ต้องมีการจัดทำรายงานจากการสำรวจสถานที่ การสุขาภิบาล พร้อมข้อเสนอแนะ ในแต่ละครั้งที่ให้บริการ

 


ด้านสารป้องกัน กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

 

·  ผู้ให้บริการต้องใช้สารป้องกัน กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

·  สารที่ใช้ ต้องมีเอกสารข้อมูลที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ใช้ในโปรแกรมการให้บริการ ซึ่งทางลูกค้าจัดเก็บไว้ 

·  ผู้ให้บริการต้องได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

·  สารที่ใช้สำหรับการป้องกัน กำจัดต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

·  สารประเภทเหยื่อสำเร็จรูปที่ใช้ ต้องการได้รับเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง หากพบว่าเสื่อมสลาย หมดสภาพ สูญหาย

 

มาตรฐานด้านเอกสาร

.   มีเอกสารแสดงว่าได้มีการให้บริการทุกครั้งที่ให้บริการ

·   มีการจัดบันทึก รายงานการให้บริการ ในแบบฟอร์มการให้บริการ โดยละเอียด และสมบูรณ์ทุกขั้นตอนตามจริง

·   สัญญาจะต้องเซ็นโดยผู้บริหารระดับสูงกว่าsupervisor    รายงานการให้บริการแสดงถึงวิธีการ

·   ปฏิบัติงาน สถานที่ ตำแหน่งที่ให้บริการ ชนิดของสัตว์พาหะที่พบ(ถ้ามี)

 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย

·   ไม่ดำเนินการลูกค้าอยู่ภายในสถานที่นั้นเว้นแต่ได้รับการอนุมัติยินยอมจากหน่วยงาน หรือเจ้าของสถานที่นั้นให้สามารถใช้ได้

·   เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย และสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน

         

                  มีบริการสำรวจพื้นที่ และสภาพปัญหาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทมีบริการสำรวจพื้นที่ และสภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และคำนวณอัตราค่าบริการให้กับลูกค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีบริการการรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ จากบริการ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการเข้าแก้ไขปัญหาให้ท่าน               

 

ข้อมูลการบริการ

มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลงปลวก 

 

]  สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

]  ฉีดพ่นน้ำยาภายในท่อทางเดินปลวกตามข้างฝา ขอบบัว วงกบประตู หน้าต่าง ห้องใต้บันได หรือบริเวณใกล้ ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม และรอบนอก  ตามรอยแตก  รอยร้าว  และจุดที่พบปัญหา

]  ติดตั้งกล่องเหยื่อตามจุดสำคัญและจุดที่พบปัญหารุนแรง  เพื่อป้องกัน และกำจัดปลวกภายในอาคาร 

]   สำรวจ / ตรวจเช็ค ปัญหาปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดต่าง ๆ เช่น ตู้หนังสือ ตู้เสื้อผ้าที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ  หรือสังเกตดูอุโมงค์ / ท่อทางเดินปลวกตามข้างฝา วงกบประตู หน้าต่าง ห้องใต้บันได หรือบริเวณใกล้ ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น

]   การขอความร่วมมือในการป้องกัน  กำจัดปลวกเบื้องต้น   เช่น  การจัดเก็บวางข้าวของเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ ตู้เสื้อผ้า  ไม่ควรวางชิดผนัง / กำแพง เพราะการตรวจเช็คกระทำได้ยาก            

 

  สารที่ใช้   :   Herbal extraction, bifenthrin , imidacloprid Bait system